Gargoyles

1994
Gargoyles
8.0
1996
Gargoyles: The Goliath Chronicles
7.0